1966 - Oprichting van de Heemkundige Kring Scilla

Twee Schildenaren, Albert Schoenmaeckers en Stan Weyns, liepen in 1966 al enige tijd rond met het idee een kring op te richten die de geschiedenis van de gemeente zou bestuderen. Er werden vlot andere geïnteresseerden gevonden en in maart 1966 kwam men bij elkaar in het lokaal van Tony Bell aan de Louis Mariënlaan. Waren aanwezig naast de initiatiefnemers: Leon Lommaerts sr, Jos Van Bulck en Ray Van de Vorst. Er werd beslist om te starten met een heemkundige kring.

 

De eerste officiële vergadering ging op 9 juni 1966 door in lokaal 'De Sportwereld' bij Lou Van Velthoven. Alle stichters werden opgenomen in het eerste bestuur.

Voorzitter:

Albert Schoenmaeckers

Secretaris:

Stan Weyns

Ondervoorzitter:

Leon Lommaert

Penningmeester:

Ray Van de Vorst

Verslaggever:

Jos Van Bulck

Op 23 juni 1966 werd al een tweede keer vergaderd. De naam 'Scilla' werd pas vastgelegd op deze tweede vergadering. Men wou niet over één nacht ijs gaan. Naast het vastleggen van de naam werd beslist om een tijdschrift uit te geven. Onder redactie van Stan Weyns kon eind 1966 al een eerste nummer verspreid worden.

Het was duidelijk niet de bedoeling om stilletjes te groeien. Op diezelfde vergadering van 23 juni werd beslist om pogingen te ondernemen om de orangerie van Schildehof van de ondergang te redden. Een beslissing die de volgende jaren een concrete uitvoering zou kennen.

De eerste jaren werd vergaderd in het lokaal 'De Sportwereld'. Later nam een bestuurslid de functie van gastheer op zich tot er over een eigen heemhuis beschikt kon worden.

Op 29 april 1971 verschenen de statuten van de kring in het Staatsblad en werd de kring officieel een vzw.

 

Hoe kwamen we aan 'Scilla'?

'Schilde' zal de officiële naam van de gemeente worden vanaf de 17de eeuw, maar uiteraard bestond de gemeente - zij het dan onder verschillende naamsvormen - reeds langer.

Er wordt aangenomen dat het dorp pas beginnen groeien is na het eerste millenium. De oorzaak zou te vinden zijn in het feit dat in vroegere tijden deze streek zeer moerassig was en dat men dus niet geneigd was zich op zulk grondgebied te vestigen.

De naam 'Schilde' zou volgens de ene bron een samenvoegsel zijn van 'Scint' (Schint of Schijn) en 'la', een mogelijk verlatijnste vorm van 'lee' of 'loo' (beboste plaats).

Samengevat dus: Scint-la of 'moerassig gebied, bos bij het Schijn'.

Een andere verklaring zou gezocht kunnen worden in de naam van één van de eerste edellieden die zich in deze streek vestigde, namelijk 'Simon de Schinla'.

De oudste vermelding van Schilde werd aangetroffen in een oorkonde uit 1145. Daarin is er sprake van 'Radbout Van Craeynem, zoon van Lambert, heer van Scille'.

Ook andere naamsvormen hebben bestaan, zoals: Schilla, 't Schille, Scille en uiteraard Scilla - waarvoor wij als heemkundige kring hebben gekozen.

Scilla vandaag

Los van de praktische dingen, is Scilla vandaag wat het vroeger ook al was: een vereniging die zich concentreert op heemkunde en het bekend maken van de geschiedenis van onze gemeente en omstreken bij het grotere publiek. Maar daarvoor verwijzen we graag naar onze doelstellingen en realisaties.